Per consultar clicar aquí.

 

De conformitat les Bases d'Execució de l'any 2022:
1.- S’estableix que l’Alcalde-President i els regidors amb competències delegades tindran dedicació parcial a la Corporació, amb la corresponent alta a la Seguretat Social, i se’ls assignen les següents retribucions, brutes anuals:
-Jordi Marlès Ribas, Alcalde-President, i responsable d’hisenda, urbanisme i benestar social ..............................28.350€
-Juan Gabriel Callejón Hita, regidor d’esports i ensenyament .................. 7.056€
-Susana Picó Muñoz, regidora de medi ambient i turisme (3r Tinent Alcalde)............….....................................................................................7.497€
-Ramon Mestre Vall, regidor de governació i serveis ............................... 7.056€
-Eva Rafecas Romeu, regidora de cultura i festes .................................. 7.056€
-Xavier Pova Morales, regidor de joventut i igualtat (2on Tinent d’Alcalde) ................................................................................................................. 7.497€
2.- Els membres de la Junta de Govern Local, que tenen dedicació parcial, no percebran cap quantitat en concepte de despeses d’assistència a reunions i/o sessions de l’esmentada Junta.

La resta de membres de la Corporació que no tinguin dedicació parcial i que siguin membres de dita Junta, percebran per la seva assistència a les sessions de la repetida Junta de Govern Local, la quantitat de 540 € per assistència efectiva a les sessions, amb un màxim de 6.480 €/any.


3.- Els membres del Ple de la Corporació que no tinguin dedicació parcial, percebran la quantitat de 250 € per assistència efectiva a les sessions, amb un màxim de 1000 €/any per regidor.


4.- Els Grups Municipals percebran per les despeses del Grup, d’acord amb la vigent legislació, la quantitat fixa per any de 125 € per Grup Municipal, més 110 € per cada membre o Regidor que l’integri. Les dites assignacions es faran efectives al compte corrent que per cada grup s’assenyali una vegada a l’any, al final de l’exercici, i el Ple de la Corporació podrà demanar, si així ho acorda, la seva corresponent justificació si ho creu oportú.


Totes les despeses de retribucions i indemnitzacions aniran amb càrrec a la partida 100.00.912 del pressupost de despeses, essent suficient pel seu pagament la realització d'un document ADOP per l'Alcaldia, i com a límit la quantitat consignada en la dita partida. Les despeses de seguretat social aniran amb càrrec a la partida 160.00.912 del pressupost de despeses del present exercici de 2022.

Dedicació mínima dels membres electes de la corporació:

- Regidors, amb competències delegades, amb una retribució bruta anual de 7.497€, la dedicació mínima serà de 6 hores i quaranta minuts a la setmana, a computar mensualment, que correspon amb una dedicació del 17,66% de la jornada.
- Regidors, amb competències delegades, amb una retribució bruta anual de 7.056€, la dedicació mínima serà de 6 hores i vint minuts a la setmana, a computar mensualment, que correspon amb una dedicació del 17,20% de la jornada.
- Alcalde-President, amb competències d’hisenda, urbanisme i benestar social, amb una retribució bruta anyal de 28.350€, la dedicació mínima serà de 25 hores a la setmana, a computar mensualment, que correspon amb una dedicació del 66,79% de la jornada.