“BASES REGULADORES PER LA SELECCIÓ DEL PERSONAL PER ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE INFANTIL I JUVENIL

DE LLORENÇ DEL PENEDÈS”

L’Ajuntament de Llorenç del Penedès promou cada any la realització d’Activitats d’Educació en el lleure Infantil i Juvenil, que inclouen el Casal d’Estiu, el Casal de Medi i el Casal Esportiu per a nens, nenes i joves en edats compreses entre 3 a 16 anys.

Aquestes Bases regularan la contractació del personal que ha de formar part del monitoratge dels diferents Casals, de conformitat amb els acords de realització dels mateixos que s’adoptarà per la Junta de Govern Local.

La selecció del personal necessari per dur a terme el monitoratge (Director/a, monitors/es i auxiliars de monitors/es) de les Activitats d’Educació en el lleure Infantil i Juvenil, es durà a terme de conformitat amb aquestes Bases.

Les sol·licituds s’hauran de presentar a l’Ajuntament de Llorenç del Penedès, en horari d’oficina, dins del termini que s’estableixi en la convocatòria que s’aprovi, que no podrà ésser inferior a 10 dies naturals, a les que s’haurà d’adjuntar el certificat de delictes de naturalesa sexual i la justificació de les condicions necessàries per a realitzar els treballs de la plaça que es sol·liciti, segons s’estableixi a la legislació vigent i l’acreditació dels mèrits que correspongui. El compliment dels mèrits i les condicions es computaran el dia de la presentació de la sol·licitud.

Acabat el termini de presentació de sol·licituds, es realitzarà la valoració dels mèrits de conformitat amb el barem establert.

REQUISITS

Per tal de ser admès a la selecció caldrà acreditar per part de les persones aspirants el compliment de tots i cadascun dels requisits següents, tots ells referits a la data en què finalitzi el període de presentació de sol·licituds:

 1. Tenir nacionalitat espanyola o la de qualsevol dels Estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, és aplicable la lliure circulació de treballadors.
 1. Així mateix, també podran presentar-se al procés de selecció les persones amb nacionalitat d’estats que no pertanyen a la Unió Europea sempre que tinguin permís de residència i treball vigent, d’acord amb la legislació d’estrangeria aplicable.
 1. Haver complert 16 anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa.
 1. Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions del lloc de treball, no patint cap malaltia o defecte físic que impossibiliti el desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball.
 1. Posseir el certificat de nivell de suficiència de català (certificat C1) de la Direcció General de Política Lingüística o alguna de les titulacions equivalents d’acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, (modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener), i l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística. Així mateix, és d’aplicació el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.
 1. No tenir cap antecedent en matèria de delictes sexuals.
 1. Estar en possessió de una de les titulacions següents en funció de la sol·licitud:

Director/a del Casal

 • Titulació de director/a d’activitats de lleure infantil i juvenil, expedit per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

Monitors del Casal de Lleure

 • Titulació de monitor/a de lleure, expedit per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya
 • Titulació de Tècnic d'animació sociocultural.

Monitors del Casal Esportiu

 • Titulació de monitor/a de lleure, expedit per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya,
 • Llicenciat en Educació Física o Grau en CAFE
 • Tècnic Superior d’AAFE.

Auxiliar de monitor

 • Titulació de premonitori, o bé haver cursat el
 • Curs teòric de monitor o el
 • Curs teòrico-pràctic de monitor.

 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Cal presentar una instància, i tramitar-ho d’acord amb el que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, al Registre General de l’Ajuntament de Llorenç el Penedès:

-          Electrònicament: al registre electrònic de l’Ajuntament. Caldrà fer-ho amb certificat digital o signatura electrònica i completar el tràmit electrònic corresponent.

Serà suficient amb l’aportació de la documentació adjunta en còpia simple, però si la persona aspirant presenta amb la sol·licitud còpies electròniques autèntiques, no serà necessària l’aportació posterior de la documentació original.

-            Presencialment: les persones interessades poden presentar l’esmentada instància que ha d’estar signada per la persona aspirant, en horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

En ambdós casos, la documentació que s’ha d’adjuntar amb la sol·licitud és:

 1. Fotocòpia del DNI
 2. Fotocòpia de la titulació exigida
 3. Currículum vitae
 4. Certificat de delictes de naturalesa seuxal
 5. Fotocòpia simple d’altres títol que acreditin els mèrits al·legats
 6. Certificat de nivell de suficiència de català (C1)
 7. Documentació que acrediti experiència professional mitjançant certificat de vida laboral expedit per la Seguretat Social; contractes, nòmines, certificat de serveis prestats expedit per l’administració on s’hagi desenvolupat la feina.
 8. Documentació que acrediti cursos, seminaris i jornades que s’al·leguin com a mèrits (hauran de tractar-se de títols oficials u homologats, fent constar el centre emissor dels mateixos, així com la duració en hores. Els mèrits insuficientment justificats no seran valorats.

 


BAREMS PUNTUABLES:

 1. 1.Experiència:
 • Com a monitor/a - director/a en la participació en una de les activitats regulades pel Decret 267/2016, de 5 de juliol........................... 1 punt per activitat fins a un màxim de 3 punts
 • Acreditació en la pràctica de l’Esport (mínim 3 anys federat)......1 punt

(per als monitors/es del Casal Esportiu)

 

La participació s’ha de justificar mitjançant certificat de l’organització de l’activitat que acrediti el compliment del Decret.

 

2. Estudis superiors en Educació i en Esports:

 

 • Cursant Cicle Formatiu de grau mitjà.....................................0.5 punts
 • Títol de Cicle Formatiu de grau mitjà (finalitzat)......................1 punt
 • Cursant Cicle Formatiu de grau superior....................................1 punt
 • Títol de Cicle Formatiu de grau superior (finalitzat).................2 punts
 • Cursant actualment una llicenciatura, diplomatura o grau......2 punts
 • Llicenciatura, diplomatura o grau (finalitzat)...........................3 punts
 • Cursant títol de màster............................................................3.5 punts
 • Títol de màster........................................................................4 punts

(Aquesta puntuació és acumulativa)

 

3. Formació únicament puntuable per la borsa d’auxiliars de monitors/es

 • Curs de premonitor...............................................1 punt
 • Curs teòric de monitor…………...........................2 punts
 • Curs teòrico-pràctic de monitor............................3 punts

 

(Aquesta situació no és acumulativa, una situació exclou l’anterior)

 

 

 

4. Altra formació:

 • Títol d’entrenador/a de cada especialitat esportiva..................1 punt
 • Llicenciatura, diplomatura o grau (finalitzats) no relacionats amb el món del lleure o de l’esport...................................................................... 2 punts
 • Cursant actualment una llicenciatura, diplomatura o grau no relacionats amb el món del lleure o de l’esport.............................................1 punt
 • Primers auxilis (homologat)............................................... 2 punts
 • Cursant Cicle Formatiu de grau mitjà.....................................0.25 punts
 • Títol de Cicle Formatiu de grau mitjà (finalitzat)......................0.5 punts
 • Cursant Cicle Formatiu de grau superior....................................0.5 punts
 • Títol de Cicle Formatiu de grau superior (finalitzat).................1 punt
 • Altres cursos, impartits per escoles i organismes oficials, relacionats amb el lleure i l’esport

-0’10 punts per cada curs de fins a 20 h.

-0.50 punts per a cada curs de 21 a 50 h.

-1 punt per cada curs de més de 50 h

(Fins a un màxim de 2 punts)

(Aquesta puntuació és acumulativa)

 

5. Situació laboral:

 • En situació d’atur (sense cobrar cap prestació)....... 3 punts
 • Estudiants (sense feina ni cobrar cap prestació).....4 punts
 • Treball a temps parcial, màxim 8 h/setmana............2 punts

 

(Aquesta situació no és acumulativa, una situació exclou l’anterior)

6. En casos d’empat de punts s’aplicaran els següents criteris:

 • Entrevista personal, que es puntuarà com a màxim de 5 punts.

Una vegada realitzada la valoració per la Regidoria de Joventut es farà públic el resultat de la mateixa al taulell d’anuncis de l’Ajuntament de Llorenç del Penedès, a fi efecte de presentar les reclamacions, durant el termini de 5 dies.

Acabat aquest termini es farà pública la llista definitiva dels aspirants, que s’elevarà a la Junta de Govern Local per la seva contractació, d’acord amb les necessitats de monitoratge de cada activitat i que dependrà del número d’assistents al mateix. Es contractarà:

a).- 1 director/a

b).- monitors/es segons les necessitats que dependran del número de participants en els diferents casals.

b).- auxiliars de monitors/es en cas que siguin necessaris.

Els/les aspirants seran seleccionats segons la puntuació obtinguda.

La Junta de Govern Local acordarà la contractació del personal necessari i ho comunicarà als interessats.

Funcions del personal contractat:

 • Director/a:
 • Elaborar el programa d’activitats
 • Assumir la dinamització, coordinació i avaluació del personal -convocarà reunions periòdiques amb tot l’equip per avaluar el funcionament de l’activitat de manera continuada.
 • Gestionar la burocràcia interna de l’activitat (recursos, espais,...)
 • Ser el referent de l’ajuntament
 • Ser el referent de les famílies
 • Presentar a l’Ajuntament una memòria explicativa del funcionament general en finalitzar l’activitat, la qual contindrà l’avaluació individual del personal –abans del 30 de setembre del mateix any.
 • Atendre les inspeccions de la Direcció General de Joventut
 • Monitors/es responsables de grup:
 • Dissenyar i dur a terme les activitats, amb els corresponents objectius i continguts.
 • Coordinar-se amb la resta de monitors/es i auxiliars.
 • Vetllar per satisfer les necessitats dels col·lectiu d’infants que li ha estat assignat
 • Establir contacte amb les famílies del infants del seu grup
 • Presentar al director/a una memòria explicativa del funcionament general en finalitzar l’activitat –màxim durant la setmana posterior.
 • Atendre les inspeccions de la Direcció General de Joventut
 • Monitors/es auxiliars:
 • Col·laborar amb el/la monitors/a responsable del seu grup en la realització de totes les tasques descrites en l’apartat anterior.

Llorenç del Penedès, març de 2021