L'Ajuntament de Llorenç del Penedès, té la necessitat de cobrir el lloc de treball de Secretaria-Intervenció, vacant actualment a la plantilla de personal funcionari. Aquest lloc de treball té, actualmente, les següents característiques:


1.- Descripció del lloc de treball
Nom del lloc: Secretaria intervenció
Grup d'accés: A, subgrup A1
Nivell: 30
Complement específic anual: 35.642,44€ bruts anuals

2.- Requisits de participació
Ser personal funcionari de carrera de l’escala d'Administració local amb
habilitació de caràcter nacional, de la subescala secretaria-intervenció

3.- Funcions del llocs de treball
Les funcions previstes a la normativa específica de l’escala de personal
funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, subescala
secretaria-intervenció.

4.- Forma d'ocupació del lloc
Ocupació de forma interina.

5.- Durada
La durada de l’interinatge será fins l’ocupació definitiu del lloc de treball
conforme la normativa vigent.

6.- Termini de presentació de sol·licituds
Cinc dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de l’anunci en el
tauler d’anuncis electrònic de la corporació.

7.- Participació
Les persones interessades caldrà que presentin la seva sol·licitud per prendre
part en la convocatòria en el termini de cinc dies hàbils a comptar de l'endemà
de la data de la publicació de l’anunci en el tauler d’anuncis electrònic de la
corporació.

 

Es presentarà preferentment per via telemàtica, però també es podrà presentar
i formalitzar a través del registre general de l'Ajuntament o per qualsevol dels
altres mitjans que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.


8.- Adjudicació
Una vegada finalitzat el termini de presentació d'instàncies, s'emetrà un informe
d'idoneïtat de cada aspirant, tenint en compte preferentment :
- Experiència en llocs de treball similars o iguals al convocat.
- Estudis i formació específica relacionada amb les funcions i tasques a
desenvolupar en el lloc de
treball.
- Altres aspectes curriculars que pugui aportar la persona aspirant.
Es podrà realitzar una entrevista, en el cas que es consideri oportú, per verificar
el perfil professional de les persones candidates.
Aquest informe inclourà una proposta motivada a favor d'un/a dels candidats o
candidates que serà elevat a l'Alcaldia per tal de cobrir el lloc de treball pel
sistema de comissió de serveis.


9.- Comunicació al CSITAL
Es dona trasllat al Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers
d’Administració Local de Catalunya (CSITAL) d’aquest anunci perquè en doni
publicitat en el seu web durant el mateix termini de cinc dies.

 

ANUNCI