SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2023

 

PUBLICITAT SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

 

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Llorenç del Penedès les següents

subvencions:

- Linia PAM 2023 despesa corrent, amb un import total i subvencionat de 48.379,48€.

- Línia Assistència en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori per el

control sanitari de l’aigua de consum humà, l’aigua de les piscines municipals i la

legionel·la a les instal·lacions municipals 2023, amb un import de 10.000€.

- Línia Assistència en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori per el

control de les plagues urbanes i els animals domès>cs, amb un import de 6.131,20€.

- Línia Transició energè>ca i Acció climà>ca, per mi>gar i adapta al canvi climà>c en el

foment de les energies renovables que no depenen dels combus>bles fòssils, per un import de 3977,78€.