L’Ajuntament del Vendrell, amb l’objecte d’incentivar l’ocupació mitjançant la inserció laboral per compte propi, estableix aquesta línia de subvencions públiques pel foment de l’autoocupació de les persones desocupades del Vendrell, consistent en subvencionar part dels costos de la
quota del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) de la Seguretat Social o mutualitat de Previsió Social corresponent.

1.   Persones beneficiàries:

Persones empadronades al Vendrell, aturades i inscrites com a demandants d’ocupació amb una antiguitat mínima de 3 mesos de forma prèvia a l’alta com a treballadors/es autònoms/es (excepte beneficiaris/àries de la Renda Mínima d’Inserció), que iniciïn una activitat econòmica o professional per compte propi i que compleixin els requisits establerts al punt 2 de les Bases Reguladores d’aquest ajut.

Exclusions:

-El cònjuge i familiars fins a segon grau inclusiu que col.laborin amb el treballador autònom de forma personal, habitual i directa.-Els treballadors autònoms econòmicament dependents.

-Les persones que iniciïn activitats considerades de caràcter piramidal.

2.   Requisits i obligacions:

-Estar empadronat al municipi del Vendrell.

-Estar aturat i inscrit com a demandant d’ocupació a l’Oficina de Treball de la Generalitat (OTG) amb una antiguitat mínima de 3 mesos abans de l’alta al RETA. Excepcionalment, aquest requisit no serà d’aplicació a persones beneficiàries de la RMI amb anterioritat a l'alta al RETA.

-Donar-se d’alta al RETA o incorporar-se a una de les Mutualitats de Previsió Social entre l’1 de gener de 2016 i el 30 de novembre de 2016.

-No haver figurat com a autònom en els darrers tres anys.

-Desenvolupar de forma continuada una activitat econòmica (com a mínim 4 mesos).

-Haver tramitat els permisos municipals exigibles.

-No tenir deutes amb les administracions locals, autonòmica o estatal i, si s’escau, no tenir obligacions relatives al reintegrament de subvencions.

-No estar en situació d’incompatibilitat o prohibició d’accedir a ajuts públics en algun dels supòsits que preveu la Llei General de Subvencions.

-No simultaniejar l’activitat empresarial amb qualsevol altra per compte aliena.

-Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que puguin efectuar els òrgans competents.

3.   Quantia de l’ajut:

El 80% de la quota mensual de cotització del primer any d’activitat com a treballador/a autònom/a, amb un import màxim anual de 1.272€ per sol.licitant.

4.   Documentació a aportar per la sol.licitud:

-Sol.licitud de l’ajut segons model normalitzat.(inclou declaracions).

-Còpia compulsada del DNI o NIE vigent del sol.licitant.

-Full d’inscripció al SOC com a demandant d’ocupació no ocupat on figuri el temps d’inscripció efectiu.

-Document de domiciliació bancària degudament segellat per l’entitat segons model normalitzat.

-Còpia compulsada de la resolució sobre reconeixement de l’alta al RETA o  mutualitat de Previsió Social corresponent.

-Còpia compulsada de l’alta al cens de l’Agència Tributària (declaració censal: model 036 / model 037).

-Certificacions compulsades acreditatives d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

-Còpia del pla d’empresa de l’activitat.-Informe de vida laboral.-Declaració responsable per sol.licitar subvencions de fins a 3.000 euros segons model normalitzat.

5.  Termini de presentació de sol.licituds, lloc i documentació:

Termini: Des de l’endemà de la publicació de la convocatòria i fins al 30 de novembre de 2016.

Lloc de presentació: Registre de l’Ajuntament del Vendrell.Plaça Vella, 1. El Vendrell.

Impresos: Disponibles a www.leina.org, www.elvendrell.net, al SAC i a l’Eina Espai Empresarial.

INFORMAT'EN www.leina.orgAquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. -  900 33 88 33